Alapkompetencia fejlesztés

-

-

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők alapkompetenciái fejlődjenek, önismerete, együttműködési készsége erősödjön, motivációs bázisai fejlődjenek, hatékony konfliktuskezelési technikát sajátítsanak el, illetve olyan asszertív magatartásformák alakuljanak ki náluk, melyek segítségével, nagyobb eséllyel javíthatnak életminőségükön és életkörülményeiken.

A képzés konkrét céljai: 

·         A résztvevő szöveghűen, érthetően olvas és megérti az olvasottakat

·         Képes olvashatóan írni

·         Értelemzavaró helyesírási hibák nélkül képes rövid szövegek leírására

·         A szóban és írásban kapott információkat megérti, képes azok feldolgozására

·         Képes az egyszerűbb nyomtatványok kitöltésére

·         Képes a helyes, szabatos beszédre, fogalmazásra

·         Alkalmazza az alapvető matematikai műveleteket

·         Számolási feladatokat számológépen is végre tudja hajtani

·         Képes a mértékegységek alkalmazására, átváltásokra

·         Ismeri az algebrai alapfogalmakat

·         Képes a hatékony pénzbeosztásra, képes elintézni a hivatali ügyeket

·         Képes hatékony együttműködésre

·         Tudja alkalmazni az álláskeresési technikákat

·         Megérti az ember munkalehetőségi, a gazdasági-társadalmi és az ebből következő foglalkoztatási viszonyok közötti összefüggéseket

A képzés célcsoportja: A halmozottan hátrányos helyzetű személyekből kerül ki, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik a vonatkozó kompetenciák elsajátításával javíthatnak élethelyzetükön, valamint érdeklődnek a képzés iránt.

Modulok:

·         Kulcskompetenciák fejlesztése

·         Önálló életvezetési készségek kialakításának elősegítése

·         Kommunikáció, együttműködési és problémamegoldó készség fejlesztése

·         Munkaerő-piaci ismeretek

Képzés időtartama: 450 óra

Képzés helyszíne: A képző által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás. A résztvevő a képzés zárónapjáig a meghatározott számonkérést sikeresen teljesítette.

Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D002


Vissza